PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2461 Tárnok, Dózsa György út. 150-152.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS FORMÁJA: Nyilvános pályázati értékesítés.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A Tárnok, Tabán utca 231 hrsz.-ú, 396 m2 területű ingatlan eladása.

Az ingatlan leírása: 231 hrsz.- ú 396 m2 kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A természetben Tárnok, Tabán utca 19. északnyugati szomszédságában lévő telek. Víz, villany, gáz, csatorna közművek az ingatlan előtt. Az ingatlan jelenlegi állapotában kerül értékesítésre, mely közművekkel ellátható.
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2014. (VI.23.) sz. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező településrendezési terv szerint az ingatlan Lf-3 jelű, ,,Falusias lakóterület” építési övezetben van. Ebben a vonatkozó jogszabályok szerint az elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:
a) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás jellegű,
d) igazgatási, iroda,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
Emellett a HÉSZ szerint itt elhelyezhető még:
h) vendéglátó-,
i) igazgatási-,
j) iroda-,
k) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló épület
l) és a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari rendeltetésű épület.

Az ingatlan per-teher és igénymentes, korlátozás nem érinti.

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Az Lf-2 jelű falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakítható beépítés paraméterei
Építési övezet jele Beépítési mód Az építési telek kialakítható A beépítésnél alkalmazható
- - legkisebb legkisebb legnagyobb
- - területe (m2) szélessége
(m) zöldfelületi arány (%) beépítettség (%) épületmagasság (m)
Lf-3 oldalhatáron álló 600 18 40 30 4,5

Értékesítési minimum ár: nincs.
Ajánlati biztosíték: a pályázóknak a pályázati ajánlat benyújtási határidejének a lejárta előtt az általuk megajánlott nettó ár 10 %-át óvadékként kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742111-15390149-00000000 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.
Az Önkormányzat az ajánlati biztosíték után költséget nem számol fel, kamatot nem fizet, kivéve ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.
Az Önkormányzat az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve – a pályázatok elbírálását követően – a nem nyertes pályázók részére 8 munkanapon belül visszafizeti.
A nyertes pályázó esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, de ha a szerződés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti.
Ajánlati kötöttség: a pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejár.
A pályázó, pályázati ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig – illetve ha harmadik személy részére jogszabályban vagy szerződésben elővásárlási jog van biztosítva, az arról lemondó jognyilatkozat kézhezvételétől számított 20 napig – kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen határidőn belül a pályázaton nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázati ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

Fizetés módja: átutalással Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a bankszámlaszámára: 11742111-15390149-00000000, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. május 08.

Pályázati anyagok benyújtásának módja és helye: az ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, zárt borítékban, rajta: ,,Tárnok, Tabán utca” felirattal lehet a Tárnoki Polgármesteri Hivatal (Tárnok, Dózsa György út 150-152.) B épületének I. emeletén, a titkárságon, vagy ugyan erre a címre postán.
A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.
Hiánypótlásra lehetőség nincs.
Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.
Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.
Pályázati ajánlatok felbontásának helye, ideje és módja: Tárnok Polgármesteri Hivatal, 2017. május 02. 10:00. Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

Eredményhirdetés módja, ideje: írásban az elbírálást követő 8 munkanapon belül valamennyi pályázónak.

Ajánlati kötöttség ideje: 90 nap.

Az Önkormányzat azon jogát fenntartja, hogy

  • A versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.
  • A nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.

A pályázattal kapcsolatban és az ingatlan beépítésének részletes szabályairól, előírásairól a Tárnoki Polgármesteri Hivatalnál (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) Bánkuti Zoltán, Haszonné Kádár Ágnes, illetve Nagy Gyula tud adni bővebb felvilágosítást.

Pályázaton történő részvétel feltételei:
1. A pályázat résztvevője lehet: természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, átlátható szervezet, vagy ezek konzorciuma.

2. Az önkormányzati ingatlan megvételére a megjelölt határidőn belül pályázat benyújtása.

3. A pályázati határidő lejártáig a dokumentációban meghatározott pályázati feltételek teljesítése (ajánlati biztosíték befizetése).

4. Írásban nyilatkozat arról, hogy nincs köztartozása.

5. Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait (név, anyja neve, születési hely, - idő, adóazonosító és személyi igazolvány szám).
  • Ha a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázatnak tartalmaznia kell 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
  • Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
  • Átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját és képviselőjének nevét és cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3 § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról.

1. a pályázó nevét, székhelyét (lakóhelyét), telefonszámát (és ha van faxszámát),
2. a megajánlott nettó vételár összegét,
3. a pályázati ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját és idejét,
4. a befizetett ajánlati biztosítékról szóló igazolást (bizonylat másolatát),
5. a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
6. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
7. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
8. A teljes vételár megfizetésének ütemezését,
9. A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

A pályázat, és az ajánlatok elbírálása:
Az elbírálás ideje:
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap –, rendes ülésén kerül sor.

Az elbírálásra jogosult:
A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

Bírálati szempontok:
A bizottság az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

Az eredményhirdetés módja:
A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:
A szerződéskötés helye:
Tárnoki Polgármesteri Hivatal Tárnok, Dózsa György út 150-152 B épület, 1 emelet: titkárság.

A szerződéskötés időpontja:
A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Tárnok, 2017. április 06.