Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás 2020.

Mesevár Óvoda tájékoztatója az

 Óvodai beiratkozásról

 

Az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

Ennek értelmében Tárnok település kötelező felvételt biztosító óvodájaként - jelen esetben Mesevár Óvoda - a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felvesszük a felvételi körzetbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

 

Tekintettel arra, hogy az intézmény négy feladatellátási helyen működik a szülők nyilatkozhatnak, arról, hogy elsősorban melyik intézményegységünkbe kérik gyermekük elhelyezését. Amennyiben lehetőségeink engedik, figyelembe vesszük kéréseiket indoklásaik alapján. Ellenkező esetben a lakcímhez közeli óvoda csoportjába soroljuk a gyermeket a csoportok befogadóképességeinek figyelembevételével.

A jelentkezések elektronikus úton történő beadására 2020. április 17-ig van lehetőség az alábbi e-mail címen: tarnok.mesevarovoda@gmail.com

Feladatellátási helyhez kötött felvételi kérelmüket a mellékelt „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentum kitöltésével és a fenti elektronikus elérhetőségre való továbbításával juttathatják el hozzánk. Az adatlap megtalálható az óvoda honlapján www.mesevarovoda.lapunk.hu Beiratkozás menüpont alatt.

 

Az e-mailen történt jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok jelentkezési eljárás során történő felhasználásához.

Ha a jelentkezési dokumentum eljuttatása technikai nehézségekbe ütközik, e rendkívüli helyzetben elfogadjuk az egyszerű e-mail formájában megküldött adatokat is, melynek köre megegyezik az „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentumban bekértekkel.

 

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, akkor erre irányuló szándékuk bejelentését a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének, címének feltüntetésével a választott óvoda vezetőjének kell megküldeni elektronikus úton 2020. április 2- tól 17-ig. (7/2020 (III.25) EMMI határozat)

A választott intézménnyel egy időben e-mailben történő közlését kérjük a tárnoki Mesevár Óvoda intézményvezetője felé is tegyék meg az alábbi email címre, hogy a gyermeket ki tudjuk venni a tárnoki óvodakötelesek listájából: tarnok.mesevarovoda@gmail.com

 

Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodánkban nyílt napok, Baba-Mama Klub illetve bölcsődei szülői tájékoztató szervezésére a járványügyi intézkedések miatt nem kerül sor, így pedagógusainkkal való személyes találkozásra idén nincs lehetőség. Intézményünk pedagógiai programja és működési dokumentumai, az óvoda életének eseményei megismerhetők az óvoda honlapján: www.mesevarovoda.lapunk.hu

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2020. április 30-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

EGYÉB TUDNIVALÓK 

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A 2020-2021. nevelési évre a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek kerülnek automatikusan felvételre. A határnapig született gyermekek 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek.
A 2017. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-től kezdődik.

 

A körzethatárokról

Felvételi körzet tekintetében Tárnok egyetlen körzetet alkot, így a Mesevár Óvoda telephelyeinek nincs kijelölt saját körzetük a településen belül.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik telephely kijelölhető, a beiratkozás helyétől függetlenül.
Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott telephelyeket biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik telephelyre irányítjuk őket.

 

Felmentési lehetőségről

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2020. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

A felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell eljuttatni.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2020. május 25. 

 

Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2020. május 25.

A felmentési kérelmeket és a külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:                           Oktatási Hivatal
                                   Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
                                               1055 Budapest
                                               Szalay u. 10-14
.

 

A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.

 

A nem óvodaköteles gyermekek óvodai felvételéről

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2021.02.28-ig), feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.
Intézményünk felméri a szülői igényeket a nem óvodaköteles gyermekek esetében. Az óvodai felvételi igény jelentkezés alapján történik az alábbi e-mail címre küldött
„Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentum kitöltésével: tarnok.mesevarovoda@gmail.com

Kérjük, hogy óvodai ellátás igényét minden esetben indoklással támassza alá!

 

A gyermekek felvételére abban az esetben kerül sor, ha az összes óvodaköteles gyermek elhelyezését biztosítani tudtuk, továbbá, ha az adott gyermekcsoporthoz két fő óvodapedagógus jelenléte garantált.
A felvétel során az alábbi kritériumokat vesszük figyelembe:

  1. tárnoki illetőségű, nem óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.
  2. tárnoki illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
  3. tárnoki illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesültek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
  4. tárnoki illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.

A gyermekek felvétele esetén szülői értekezlet keretén belül tájékoztatjuk majd a szülőket az óvodakezdéshez kapcsolatos tudnivalókról. A szülői értekezlet helyét és idejét a körülményekre való tekintettel a nyár folyamán hirdetjük majd meg.
 

További információt az alábbi telefonszámon és időpontokban kérhetnek:

Hétfő      8-12 óráig                     +36 23 388 392  

Kedd      8-12 óráig                     +36 23 388 392

Szerda    8-12 óráig                                        +36 23 388 392  

 

Tárnok, 2020. április 1.                                                                              Halmosné Liebhauser Szilvia
                                                                                                                                 intézményvezető

 

Csatolmány(ok):