Hírek

Elérhetőségek

A bizottságok tagjai

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök:                    Takács Klára

Alelnök:                 Dr. Bánovics István

Képviselő tag        Szalai Ferenc

Feladatai:

Megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat gazdálkodással, a helyi adókkal, költségvetéssel összefüggő döntési javaslatokat. Véleményezi az önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, átalakítását, illetve megszüntetését. Elemzi az önkormányzati intézményei, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának hatékonyságát, a tulajdonosi döntés érdekében. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját. Ellenőrzi a  képviselő-testület által nyújtott támogatások felhasználását. Ellenőrzi a képviselő-testülettel kötött együttműködési megállapodások teljesülését. Ellátja a törvényben meghatározott vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásokat, tájékoztatja  képviselő-testületet. Kivizsgálja a polgármester által átadott, összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést. Javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester javadalmazására vonatkozóan. Felülvizsgálja a helyi nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat által megkötött megállapodást minden év január 31-ig.

Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

Elnök:                         Dr. Bánovics István

Alelnök:                      Simonné Kovács Szilvia

Képviselő tag             Takács Attila

Képviselő tag             Takács Klára

Nem képviselő tag     Dr. Gergely István

Nem képviselő tag     Bitó Sándor

Nem képviselő tag     Tibenszky Tibor

Feladatai:

Véleményezi az ipari, mezőgazdasági szektorban, a szolgáltató iparban tevékenykedő munkaadók és munkavállalók érdekeit érintő döntéseket, munkahelyteremtéssel kapcsolatos kezdeményezéseket. Véleményezi a településfejlesztéssel, rendezési tervekkel, földrajzi nevekkel, vízrendezéssel és a csapadékvíz elvezetéssel, csatornázással, helyi tömegközlekedéssel, valamint az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, ellenőrzésével kapcsolatos, döntéseket. Véleményezi a település területén üdvözlőtáblák elhelyezését. Elemzi és véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társasággal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátását, annak minőségét és hatékonyságát tulajdonosi érdekek érvényesítése érdekében. Véleményezi a közbiztonság helyzetével, értékelésével kapcsolatos beszámolókat. A Rendőrség - külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható - döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt tehet. Ellenőrzi a rendőrkapitány és a képviselő-testület által kötött szerződés teljesítését, a juttatott eszközök felhasználását. Közreműködik a polgármesterrel a testvértelepülésekkel történő kapcsolattartásban és egyéb (idegenforgalmi rendezvények, tapasztalatcserék) kérdések kidolgozásában, megszervezésében. Közreműködik a testvértelepülésekkel kötött együttműködési megállapodások gyakorlati megvalósításában. Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról. Elemzi a település idegenforgalmának alakulását. Véleményt nyilvánít a települést érintő idegenforgalmi beruházások és fejlesztések tekintetében. Javaslatot tesz az idegenforgalmi objektumok védelmére, felújítására, hasznosítására. A település érdekében kapcsolatot tart a turisztikai, idegenforgalmi egyesületekkel, civil szerveződésekkel és a környező településekkel. Figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét. Ellátja a Települési Értéktár Bizottság feladatait

Humán Bizottság

Elnök:                         Sümegi Krisztina

Alelnök:                      Takács Attila

Képviselő tag             Hegedűs Márta

Nem képviselő tag    Szoloszkáné Lepnyák Alíz

Nem képviselő tag    Muskovics Imréné

Feladatai:

Megvitatja és véleményezi az óvodai és alapfokú neveléssel, oktatással, a tudományos, közművelődési, művészeti tevékenységgel, az ifjúsággal kapcsolatos döntéseket. Véleményezi a nevelési-oktatási intézményvezető pályázatot, javaslatot tesz a vezető személyére. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény beszámolóját. Javaslatot tesz (hagyományteremtő jelleggel) új rendezvények tartására. Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a beiratkozási időszakot. Javaslatot tesz az intézményhálózat beruházási, felújítási, karbantartási munkáival kapcsolatban. Együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetekkel. Tájékozódik beszámoló formájában az önkormányzat vagy intézménye által szervezett nyári táborokról, a nevelési évben végzett intézményi, tanügyi és munkaügyi ellenőrzésekről. Támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységét, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását.  Értékeli az önkormányzat által fenntartott óvodai pedagógia programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. Ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t az önkormányzat által fenntartott óvodában. Dönt a tagóvodák nyári zárva tartási idejének meghatározásáról. Megvitatja és véleményezi a szociális és egészségügyi ágazatot érintő javaslatokat. Kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi intézményekkel. Megkeresésre véleményezi a gyógyszertárak nyitvatartási idejét. Véleményezi a szociális, egészségügyi intézményvezető pályázatát, javaslatot tesz a vezető személyére. Jóváhagyja a szociális, egészségügyi intézmény beszámolóját. Ellenőrzi a szociális és gyermekvédelmi intézmények működésének törvényességét. Megvitatja és véleményezi a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját. Elkészíti és megtárgyalja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést. Ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai munkájának eredményességét a szakmai program végrehajtását. Előkészíti a lakosság egészségügyi helyzetével, egészségügyi intézményekkel, egészségfejlesztési tervekkel kapcsolatos döntéseket, ellenőrzi a végrehajtásukat. Dönt az egészségügyi alapellátások körében a Megbízási Szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató rendelési idejének módosítására vonatkozó kérelméről. Elvi hozzájárulást ad a vállalkozó, vagy vállalkozás részére az egészségügyi alapellátások biztosítása érdekében a meghatározott orvosi rendelőben területi ellátási kötelezettséggel végzett vállalkozói tevékenységhez. Dönt a családi napközi és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. A praxisjog elidegenítése kapcsán: előszerződés megkötéséről dönt, amennyiben a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a későbbiek során feladat-ellátási szerződést kíván kötni, vagy nyilatkozat kiadásáról határoz abban az esetben, ha a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal nem kíván a későbbiek feladat-ellátási szerződés kötni.

Sport Bizottság

Elnök:                         Takács Attila

Alelnök:                      Dr. Bánovics István

Nem képviselő tag    Kissné Egresi Irma

Feladatai:

Megvitatja és véleményezi a sport területét érintő önkormányzati döntéseket. Figyelemmel kíséri és támogatja a település sportéletét (pl. intézményi, szabadidős, tömeg, verseny), a települési sportszervezetek munkáját.  Részt vesz a lakosság szabadidős tevékenységét, az egészséges életmód közösségi feltételeit biztosító döntések előkészítésében, különös tekintettel az ifjúság speciális igényeire. Az önkormányzat éves költségvetésében jóváhagyott keret erejéig kiírja az ifjúsági és sportcélú pályázatokat, dönt a pályázatokról, jóváhagyja a beszámolókat. Figyelemmel kíséri az ifjúság egészséges életmódra nevelését. Javaslatot tehet település szintű ifjúsági rendezvényekre. Elősegíti az ifjúság közügyekbe való bekapcsolódását, jogaik és kötelezettségeik mélyebb megértését. Véleményezi az ifjúság képviseletére jogosult szervezetek javaslatait – a lehetőségekhez mérten – alkalmazza azokat tevékenysége során. Az ifjúságot közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt – lehetőség szerint – konzultál az ifjúságot képviselő szervezetekkel, és figyelembe veszi azok véleményét.