Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY - Településrendezési eszközök részleges módosítása (013/60 hrsz. alatti ingatlan - adótorony)

HIRDETMÉNY

Tisztelt Partnerek!

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a 013/60-as hrsz.-ú földrészlet Vereckei utca mentén fekvő területére a vonatkozó településrendezési eszközök módosítását rendelte el. A módosítás véleményezési tervdokumentációja elkészült.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendeletének megfelelően véleményezésre közzé tesszük.

A tervdokumentáció az alábbi címen tekinthető meg:

https://tarnok.asp.lgov.hu/sites/tarnok/files/imce/2021-02/tarnok-targyalasos-eljaras-kozmuvek-tre-mod-2021.01.29_.pdf

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről̋l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videó konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani,

e) a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő, és

f) a településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető tárgyalást – ideértve a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető

tárgyalást is – elektronikus úton is meg lehet tartani.

(2) Elektronikus útnak minősül

a) az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videó konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi mű̋sorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató, b) az (1) bekezdés f) pontja esetében az érintettek részvételével tartott videó konferencia.

 Az észrevételeket és javaslatokat 2021. február 16-ig tehetik meg elektronikusan a titkarsag[kukac]tarnok.hu  e-mail címen.