Hírek

Elérhetőségek

Helyi Építési Szabályzat módosításának partnerségi egyeztetése

Hirdetmény

Tisztelt Partnerek!

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő̋-testülete a 47/2020. (VI.25.) és a 76/2020. (IX.24.) számú önkormányzati határozatában döntött Tárnok nagyközség hatályban lévő̋ településrendezési eszközei, a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv részleges módosításáról a Szív utca - Géza utca - Hazatérő̋k útja - vasút állomás melletti parkoló által határolt területre valamint a 013/47-es, 013/60-as, a 013/64-es és a 013/65-ös hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendeletének megfelelően véleményezésre közzé tesszük.

Az egyeztetési tervdokumentáció az alábbi címen tekinthető meg:

https://tarnok.asp.lgov.hu/helyi-epitesi-szabalyzat-modositasanak-partnersegi-egyeztetese

A veszélyhelyzet megszű̋nésével összefüggő̋ átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségrő̋l szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § szerint a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérő̋en a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja, továbbá az elő̋zetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet.

Elektronikus útnak minő̋sül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, video-konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi mű̋sorszolgáltató felületén megjelenő̋ részletes szakmai tájékoztató.

 

Az észrevételeket és javaslatokat 2020. november 4-ig tehetik meg elektronikusan a titkarsag[kukac]tarnok.hu  e-mail címen.