Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY - Tárnok, Odlúk településrész részleges HÉSZ módosításáról

Hirdetmény

Tisztelt Partnerek!

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2020. (VI.25.) számú határozatával döntött a nagyközség Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének módosításáról a Fő utca – Vereckei utca – Dózsa György út – Álmos utca által határolt odlúki területén település központ megvalósítása érdekében. A módosítás véleményezési tervdokumentációja elkészült.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendeletének megfelelően véleményezésre közzé tesszük.

A tervdokumentáció az alábbi címen tekinthető meg:

https://tarnok.asp.lgov.hu/sites/tarnok/files/imce/2021-01/tarnok-targyalasos-eljaras-odluk-tszt-hesz-szt-mod-2021.01_.pdf

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő̋ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről̋l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrő̋l szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettő̋l eltérő̋en

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést elő̋író szabályaitól eltérő̋en a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az elő̋zetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtő̋l, videó konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani,

e) a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező̋ iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthető̋ek elő̋, és

f) a településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető̋ tárgyalást – ideértve a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető̋

tárgyalást is – elektronikus úton is meg lehet tartani.

(2) Elektronikus útnak minő̋sül

a) az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videó konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi mű̋sorszolgáltató felületén megjelenő̋ részletes szakmai tájékoztató, b) az (1) bekezdés f) pontja esetében az érintettek részvételével tartott videó konferencia.

 

Az észrevételeket és javaslatokat 2021. február 2-ig tehetik meg elektronikusan a titkarsag[kukac]tarnok.hu  e-mail címen.